BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Search Result
  • Sorted by:
1
2
3
4
5
6
Marko Duvnjak, Ivan Lerotić, Neven Baršić, Vedran Tomašić, Lucija Virović Jukić, Vedran Velagić 
World J Gastroenterol 13(34):4539-4550. Published online Sep 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i34.4539
7
Shiro Yokohama, Yoshihiko Tokusashi, Kimihide Nakamura, Yosui Tamaki, Satoshi Okamoto, Mituyoshi Okada, Kazunobu Aso, Takenao Hasegawa, Masaru Aoshima, Naoyuki Miyokawa, Masakazu Haneda, Masashi Yoneda 
World J Gastroenterol 12(2):322-326. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.322
8
Katalin Jármay, Gizella Karácsony, András Nagy, Zsuzsa Schaff 
World J Gastroenterol 11(41):6422-6428. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6422
9
10
Hiroki Oikawa, Chihaya Maesawa, Ryo Sato, Kanta Oikawa, Hiroyuki Yamada, Seizo Oriso, Sadahide Ono, Akiko Yashima-Abo, Koji Kotani, Kazuyuki Suzuki, Tomoyuki Masuda 
World J Gastroenterol 11(34):5394-5397. Published online Sep 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i34.5394
11
12
陈韵, 李珏宏, 李昌平, 钟晓琳, 康敏 
世界华人消化杂志 23(25):4005-4014. Published online Sep 8, 2015. doi: 10.11569/wcjd.v23.i25.4005
13
陈韵, 李昌平 
世界华人消化杂志 23(1):58-63. Published online Jan 8, 2015. doi: 10.11569/wcjd.v23.i1.58
14
全晓红, 叶冬梅, 唐晓光 
世界华人消化杂志 22(6):819-824. Published online Feb 28, 2014. doi: 10.11569/wcjd.v22.i6.819
15
王海昆, 杨涛, 姚萍 
世界华人消化杂志 21(35):3988-3993. Published online Dec 18, 2013. doi: 10.11569/wcjd.v21.i35.3988